Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter - Direktør

Direktøren

  

Direktør Marie Anbjørg Joten              

   

Direktørens arkivansvar   

Iht  kommuneloven og arkivforskriften har direktøren som øverste administrative leder ansvar for Bydelens arkiv. Direktøren har også ansvar for at organiseringen og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Ansvaret er presisert i  forskrift om offentlige arkiver § 1-1, 2.og 3. ledd og kommunelovens § 23

   

Bydel Ullern ved direktøren har i tillegg ansvar for at underliggende virksomheter får nødvendige veiledninger og råd i forhold til arkiv. Dette omfatter også eventuelle offentlige utvalg som bydel Ullern nedsetter.
Direktøren har med hjemmel i reglement for direktørens ansvars- og myndighetsområde delegert Arkivleder og Hr – og utviklingssjefen myndighet innen  arkivtjenestens virkeområder.

   

Sentrale oppgaver 

   

  • Tilsette eller oppnevne en arkivansvarlig og etablere en felles arkivtjeneste.
  • Sørge for ressurser til tilstrekkelig bemanning og midler til kompetanseutvikling
  • Stille godkjente lokaler og nødvendig utstyr til disposisjon samt midler til kjøp av varer og tjenester som trengs innen arkivtjenesten
  • Sørge for tilfredsstillende rapportering fra arkivtjenesten til ledelsen slik at denne kan oppfylle sitt overordnede ansvar etter forutsetningene

     

 

   

   

 

   

   

 

   

 

 

Laster...