Utskriftsvennlig versjon

Oversikt over fagsystemer i Bydel Ullern og Oslo kommune

Her er det en oversikt over samtlige fagsystemer i bydel Ullern og Oslo kommune

 

Rapport om arkivsituasjonen i bydelene og forslag til tydeliggjøring av ansvarsforhold

Vedlegg 2: Oversikt over fagsystemer i bydelssektoren og planer for

innforing av arkivkjerne i disse

Fasit —saksbehandlingssystem for de kommunale tjenestene på NAV-kontorene

Fasit ble innført i samtlige bydeler høsten 2015 og våren 2016. Fasit har en integrert

arkivkjerne godkjent av Riksarkivet. Skarpt periodeskille ble utført for hver bydel samtidig

med overgang til nytt fagsystem.

Gobo —saksbehandlings- og kartleggingssystem for boligsosialområdet

Gobo har p.t. ikke elektronisk arkiv. Det arbeides med å integrere Gobo med Fasits

arkivkjerne. Det planlegges produksjonssetting av Gobo med arkivkjerne høsten 2016 med

skarpt periodeskille årsskiftet 2016/2017 for alle bydeler samtidig.

Familia —saksbehandlingssystem for barneverntjenesten

Visma Flyt Arkiv skal inføres som elektronisk arkiv for Familia. Visma vil levere ny versjon

av arkivløsningen i august, som så skal testes av Oslo kommune. Målet er å innføre

arkivløsningen innen utgangen av 2016. Dato er ikke satt, avhenger av at Oslo kommune

godkjenner neste versjon av Visma Flyt Arkiv for produksjon.

Socio saksbehandlings- og oppfølgingssystem for Introduksjonsordningen for

flyktninger

Socio har tilgjengelig Noark5-godkjent arkivkjerne i fagsystemet. Andre kommuner har tatt

denne i bruk. Systemeier har imidlertid valgt å ikke ta denne i bruk i Oslo kommune, men

heller avvente den anskaffelsen som nå gjøres gjennom kommunens e-arkivprosjekt.

IST barnehage/Hypernet —saksbehandlingssystem for barnehagesøknader

Skal også brukes til andre sakstyper innenfor barnehage etter hvert. Hypernet har integrasjon

mot Documaster arkivkjerne, som er Noark5-godkjent (systemeier: Byrådsavdeling for

oppvekst og kunnskap).

Gerica —pasientjournal(EPJ)- og saksbehandlingssystem for pleie- og

omsorgstjenesten i bydelene og på sykehjemmene. Gerica har tilgjengelig Noark5-

godkjent arkivkjeme i fagsystemet. Andre kommuner har tatt denne i bruk. Systemeier

Rapport om arkivsituasjonen i bydelene og forslag til tydeliggjøring av ansvarsforhold

har imidlertid valgt å ikke ta denne i bruk i Oslo kommune, men heller avvente den

anskaffelsen som nå gjøres gjennom kommunens e-arkivprosjekt.

EPJ-systemet Winmed som benyttes i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

EPJ-systemer er per i dag ikke underlagt Noark-kravene. Se Riksarkivets uttalelse om EPJsystemer1.

Sapo/Sapo bostøtte —saksbehandlingssystem for søknader om kommunale

bostøtteordninger

Har ikke elektronisk arkiv og det foreligger ikke planer om å innføre dette.

http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvaltning/Arkivering/Spesiellearkiv/

Pasientjournalar

Rapport om arkivsituasjonen i bydelene og forslag til tydeliggjøring av ansvarsforhold

Vedlegg 3: Fullstendig systemoversikt EHS-sektoren

Systemer som eies av byrådsavdelingen, men forvaltes av Helseetaten:

Gerica (pleie- og omsorg)

Gat (turnus og arbeidsplanlegging)

Fasit (NAV sosial)

Familia (Barnevern)

Sokrates (Barnevern)

CGM Journal (Helsestasjon og skolehelsetjeneste)

Gobo (Tildeling av kommunale bolig osv)

Sapo (kommunal bostøtte)

Socio (Flykning)

Acos IP (Individuell plan)

Komyt (kommunal tilleggsytelse)

Systemer som både eies og forvaltes av Helseetaten:

Profdoc (Legevakta og KAD)

Amis (Legevakta)

Imatis (KAD)

Opus (Tannhelse)

Digora (Tannhelse)

Systemer som eies av Barne- og familieetaten, men forvaltes av Helseetaten

Birk (institusjonsbarnevernet)

Vaktdata (Barnevernvakta)

Systemer som både eies og forvaltes av Velferdsetaten

HK Velferd (Rusomsorg)

Oktus (Uteseksjon)

Soma (Pro senteret)

Tolkebestilling (Tolketjenesten)

Serapta (Fri rettshjelp)

Kobor (Forvaltning av startlån)

Concord (Ungbo)

De systemer som eies av en av etatene, brukes i hovedsak bare av etaten selv, mens de

systemene som eies av byrådsavdelingen, i hovedsak benyttes av bydelene. Et viktig unntak

her er Sykehjemsetaten som ikke eier egne systemer, men som er store brukere av de to

byrådsavdelingseide systemene Gerica og Gat.

Rapport om arkivsituasjonen i bydelene og forslag til tydeliggjøring av ansvarsforhold

Laster...