Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for utlån av dokumentasjon underlagt taushetsplikt til forskningsformål

Fremgangsmåte for utlån av dokumentasjon underlagt taushetsplikt til forskningsformål

Taushetsbelagte opplysninger kan under gitte betingelser brukes for forskningsformål, jf. forvaltningsloven § 13 d. Bestemmelsene i dette dokumentet er i stor grad hentet fra Riksarkivets bestemmelser.

Riksarkivaren opplyser på sine nettsider:

I motsetning til det som gjelder for partsinnsyn, vil det i saker som gjelder innsyn for forskningsformål, aldri være slik at forskeren har krav på innsyn. Før det fattes vedtak om innsyn i taushetsbelagt materiale, er Riksarkivaren forpliktet til å vurdere flere forhold:

  • om det dreier seg om forskning i vanlig forstand av ordet, med de føringer som      ligger i forarbeider til forvaltningsloven med forskrifter
  • om den forskningsmessige hensikten med bruken av materialet tilsier at det kan gis innsyn
  • om den som søker slikt innsyn, har faglig kompetanse til å fullføre et      forskningsprosjekt. Hovedkravet er at man må inneha en vitenskapelig stilling innen relevant fagfelt, eller være viderekommen student under veiledning av person i vitenskapelig stilling. Dette betyr for eksempel at vanlig journalistisk virksomhet ikke gir grunnlag for innsyn
  • om det kan være til uforholdsmessig ulempe for andre interesser dersom det gis      adgang. Vil det kunne være en påkjenning for dem det gjelder om de får kjennskap til at forskeren har fått se slike opplysninger om dem?

Søknad om innsyn

Forskeren må sende søknad om innsyn for å få tilgang til taushetsbelagt materiale.  Søknaden må:

  • Være skriftlig
  • Oppgi hvilket materiale det søkes om innsyn i
  • Beskrive formålet med innsynet – for eksempel ved en kort prosjektbeskrivelse
  • Inneholde søkers stilling/ beskrive kompetansegrunnlaget

 

Taushetserklæring

Den som får innsyn i taushetsbelagt materiale skal underskrive en særskilt erklæring før vedkommende får bruke arkivmaterialet. Print ut neste side og journalfør som x-notat på saken når den er signert.

I tillegg kan det settes ulike vilkår til innsynsvedtaket. Det kan dreie seg om hvem som har ansvar for opplysningene, hvem som har adgang til dem, samt oppbevaring, tilbakelevering eller tilintetgjøring av eventuelle kopier.

 

Laster...