Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiattest

Politiattester

    

Rutiner politiattest

Lovene og forskriftene som styrer om vi har lov til å arkivere politiattestene er forskjellige innenfor de ulike arbeidsområdene. Når det gjelder journalføringsplikten så går arkivforskriften foran alle andre lover så vi skal dokumentere (journalføre) at vi har mottatt politiattest.

Leder er ansvarlig for å sjekke at politiattesten er ”tilfredsstillende” før vedkommende blir ansatt. For å dokumentere at leder faktisk har sett politiattesten .

Da det er ulike krav til bevaring og makulering av politiattestene må oversikten i tabellen nedenfor følges.

Arbeidsområde

Rutiner

Hjemmel

Merknad

Skoler, SFO og kulturskolen

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller i personalmappen

merknadsfeltet.

”Kvittering på mottatt politiattest.

Opplæringslovens § 10-9 og

Forskrift til opplæringsloven § 15-2,

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§10-9

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§15-2

Barnehager

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller i personalmappen

merknadsfeltet.

”Kvittering på mottatt politiattest.

.

Barnehagelovens § 19

og

Forskrift om politiattest i barnehager § 7

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§19

http://lovdata.no/forskrift/2015-11-11-1285/§7

Helsepersonell

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller i personalmappen

merknadsfeltet.

”Kvittering på mottatt politiattest.

.

Helsepersonellovens § 20a

Oppbevaring av politiattest for helsepersonell.pdf 161,84 kB  

”Barneomsorgsattest” for de som har omsorg eller oppgaver knyttet til mindreårige

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller i personalmappen

merknadsfeltet.

”Kvittering på mottatt politiattest

Leder fyller i personalmappen

merknadsfeltet.

”Kvittering på mottatt politiattest.

Politiregisterloven, kapittel 7 – Vandelskontroll og attester

Aktuelt for ansatte innenfor virksomhet kultur

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-05-28-16#KAPITTEL_7

Barnevern

Gjelder også støttekontakter, tislynsførere og personer som utfører oppgaver for barnehverntjenesten som ledd i hjelpetiltak

Politiattesten skannes inn og journalføres i personalmappa. Skal makuleres når vedkommende slutter i stillingen.

Barnevernlovens § 6-10

og

Forskrift om

politiattest i henhold til barnevernloven § 8

http://lovdata.no/lov/1992-07-17-100/§6-10

http://lovdata.no/forskrift/1999-10-15-1090/§8

     

     

     

     

Laster...